سیکا نامی آشنا برخواسته از دل تاریخ و طبیعت بی حد و اندازه زیبا از شاهکار های معماری و آثار تاریخی ما که کمی از عجایب هفتگانه ندارد یعنی سازه های آبی شوشتر است.
همچنین به پرنده زیبایی که بیشتر در شمال کشور به چشم می آید و نمایانگر حیات است نیز سیکا گفته می شود و ما اینجا هستیم برای پیوند میان این معنا در عالم بیرونی…

 

0999-9940429

021-91018013

خانهنمونه کارهاخدماتدرباره ماتماس